Muzikine kauke finalas online dating Webcam sex online not register

Rated 3.80/5 based on 814 customer reviews

Jis lydi ir tvirtina Europos Sąjungos ir Juodkalnijos suartėjimą ir prisideda prie glaudžių solidarumo ryšių bei naujų Šalių bendradarbiavimo formų kūrimo.2.

Politinis dialogas visų pirma turi skatinti:a) visišką Juodkalnijos integraciją į demokratinių tautų bendriją ir laipsnišką suartėjimą su Europos Sąjunga;b) Šalių nuomonių dėl tarptautinių klausimų skirtumų mažinimą, įskaitant BUSP klausimus, ir atitinkamai keičiantis informacija, ypač klausimais, galinčiais turėti Šalims didelį poveikį;c) regionų bendradarbiavimą ir gerų kaimyninių santykių vystymą;d) bendrą nuomonę apie saugumą ir stabilumą Europoje, įskaitant bendradarbiavimą Europos Sąjungos BUSP srityse.3.

Nusprendusi sustiprinti bendradarbiavimą su viena iš 15, 16 ir 17 straipsniuose nurodytų šalių, Juodkalnija apie tai praneša Bendrijai ir jos valstybėms narėms ir šiuo klausimu su jomis konsultuojasi pagal X antraštinėje dalyje išdėstytas nuostatas.

Juodkalnija visiškai įgyvendina galiojančius dvišalius susitarimus, dėl kurių buvo susitarta pagal susitarimo memorandumą dėl prekybos supaprastinimo ir liberalizavimo, kurį Serbija ir Juodkalnija pasirašė 2001 m. Briuselyje bei Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą, pasirašytą 2006 m. Bukarešte.15 straipsnis Bendradarbiavimas su kitomis šalimis, pasirašiusiomis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimąPasirašiusi šį Susitarimą, Juodkalnija pradeda derybas su Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą jau pasirašiusiomis šalimis, siekdama sudaryti dvišales regioninio bendradarbiavimo konvencijas, kurių tikslas – didinti susijusių šalių bendradarbiavimo mastą.

Šalys susitaria, kad ši nuostata yra esminis šio Susitarimo elementas ir bus politinio dialogo, kuris lydės ir stiprins šiuos elementus, dalis.

Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų gabenimo priemonių platinimu ir prisidėti prie šios kovos:a) imdamosi veiksmų, kad būtų atitinkamai pasirašytos, ratifikuotos (arba prisijungta prie jų) ir visiškai įgyvendintos visos kitos susijusios tarptautinės priemonės;b) sukurdamos veiksmingą nacionalinės eksporto kontrolės sistemą, kurią sudaro su masinio naikinimo ginklais susijusių prekių eksporto ir tranzito kontrolė, įskaitant galutinę dvigubos paskirties technologijų kontrolę, tikrinant, ar jos neskirtos masinio naikinimo ginklams, ir kurioje numatytos veiksmingos sankcijos už eksporto kontrolės pažeidimus;c) Politinis dialogas šiuo klausimu gali vykti regioniniu lygiu.11 straipsnis1.

GATT XXIV straipsnį ir šiame Susitarime nustatytam lygiui lygiaverčiu lygiu liberalizuojamas steigimasis bei paslaugų vienos kitai teikimas pagal GATS V straipsnį.Šios derybos turėtų būti pradėtos kuo greičiau, siekiant sudaryti pirmiau minėtą susitarimą iki 18 straipsnio 1 dalyje nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Sudaroma Bendrijos bei jos valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos asociacija.2.

GATT) XXIV straipsnio ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) V straipsnio.

II ANTRAŠTINĖ DALISPOLITINIS DIALOGAS10 straipsnis1. Šalių politinis dialogas tęsiamas pagal šį Susitarimą.

Politinis dialogas vyksta Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, kuri yra bendrai atsakinga visais klausimais, kuriuos Šalys jai pateikia.2.

Šalių prašymu politinis dialogas taip pat gali vykti:a) jei reikia, organizuojant aukštų pareigūnų, atstovaujančių Juodkalnijai ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai bei Europos Bendrijų Komisijai (toliau – Europos Komisija), posėdžius;b) veiksmingai naudojantis visais diplomatiniais Šalių ryšiais, įskaitant atitinkamus kontaktus trečiosiose šalyse ir Jungtinėse Tautose, ESBO, Europos Taryboje bei kituose tarptautiniuose forumuose;c) taikant bet kurias kitas priemones, kuriomis būtų galima skatinti šio dialogo stiprinimą, plėtrą ir eigą, įskaitant nustatytąsias Salonikų darbotvarkėje, patvirtintoje 2003 m. Salonikų Europos Vadovų Tarybos išvadose.12 straipsnis Politinis dialogas parlamentiniu lygiu vyksta pagal 125 straipsnį įsteigtame stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete.13 straipsnis Politinis dialogas gali vykti daugiašaliu ir regioniniu lygiu, įtraukiant kitas regiono šalis, įskaitant ES ir Vakarų Balkanų forumą.

Leave a Reply